OVER DOEK

MISSIE EN VISIE

Het textielplatform DOEK werkt volgens een transversaal en transdisciplinair experimenteel model van en voor een superdiverse community van ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers die een brug willen slaan tussen de kunsten en de publieke ruimte.
Deze superdiverse community deelt een aantal waarden en principes, met de mogelijkheid om deze te kunnen blijven herformuleren. Hieronder vind je het DOEK manifest, dat ook steeds in verandering blijft.

  • We nemen de vrijheid om maatschappelijke problematieken te benaderen vanuit een artistiek oogpunt.
  • We nemen de verantwoordelijkheid om kunst en creativiteit in te zetten als motor voor sociale verandering.
  • We organiseren ons in een textielplatform dat even beweeglijk is als de wereld waarin het tot stand komt.
  • We zorgen voor een duurzame en veerkrachtige omgeving voor onderzoek en concrete experimenten.
  • We staan open voor nieuwe impulsen van binnenuit en van buitenaf, en dit zowel op artistiek als maatschappelijk vlak.
  • We werken samen met partners aan duurzame diversiteit over sectoren en disciplines heen.
  • We geloven in de waarde van cultuur als fundament van de samenleving, de kunstenaar, maker en ontwerper als motor en transformator voor systemische verandering en een duurzame toekomst.
  • We scheppen ruimte en tijd voor het creëren van nieuwe regels en vormen gefundeerd op gelijkwaardige wederkerigheid.
  • We zorgen dat de collectieve wijsheid in het textielplatform optimaal wordt benut, gedeeld en zichtbaar gemaakt.

We nemen de vrijheid om maatschappelijke problematieken te benaderen vanuit een artistiek oogpunt.

We nemen de verantwoordelijkheid om kunst en creativiteit in te zetten als motor voor sociale verandering.

We organiseren ons in een textielplatform dat even beweeglijk is als de wereld waarin het tot stand komt.

We zorgen voor een duurzame en veerkrachtige omgeving voor onderzoek en concrete experimenten.

We staan open voor nieuwe impulsen van binnenuit en van buitenaf, en dit zowel op artistiek als maatschappelijk vlak.

We werken samen met partners aan duurzame diversiteit over sectoren en disciplines heen.

We geloven in de waarde van cultuur als fundament van de samenleving, de kunstenaar, maker en ontwerper als motor en transformator voor systemische verandering en een duurzame toekomst.

We scheppen ruimte en tijd voor het creëren van nieuwe regels en vormen gefundeerd op gelijkwaardige wederkerigheid.

We zorgen dat de collectieve wijsheid in het textielplatform optimaal wordt benut, gedeeld en zichtbaar gemaakt.

WERKING

Het textielplatform DOEK is facilitator, ontwikkelaar, incubator, en connector en aanstoker voor artistieke, educatieve, experimentele, innovatieve en social-design processen, projecten, concepten en methodieken waarin maatschappelijke verandering en textiel de rode draad vormen.
DOEK biedt een spiegel voor de hedendaagse maatschappelijke context. Het artistieke staat niet enkel centraal als een artistieke vertaling en expressie van wat er maatschappelijk gebeurt, maar zet ook aan tot engagement en reflectie.

Dit doen we aan de hand van verschillende pijlers :

  • organisatie en facilitatie van ontmoeting en uitwisseling van kennis en expertise binnen en buiten ons netwerk
  • ontwikkeling van ontmoetings-, leer- en werkplekken
  • mogelijkheid tot residenties voor ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers
  • er beschikkingstelling van het atelier en machines aan textielprofessionals
  • mogelijkheid tot advies en coaching

organisatie en facilitatie van ontmoeting en uitwisseling van kennis en expertise binnen en buiten ons netwerk

ontwikkeling van ontmoetings-, leer- en werkplekken

mogelijkheid tot residenties voor ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers

er beschikkingstelling van het atelier en machines aan textielprofessionals

mogelijkheid tot advies en coaching

We hebben door onze transversale projecten afgelopen jaren expertise opgebouwd rond zeer diverse thema’s:

  • co-creatiemethodieken
   textielupcycling vanuit diverse textielreststromen
   textielinnovatieve modellen
   hergebruik van textielreststromen in de kunsten
   circulair en duurzaam textiel
   textiel in de kunsten
   empowerment van nieuwkomers
   talentontwikkeling
   lokale en globale textielambachten
   overdracht en borging van divers en stedelijk immaterieel erfgoed
   kennisdelingsmethodieken
   sociale en reguliere tewerkstelling van vluchtelingen in de brede cultuursector
  • competentie-ontwikkeling van nieuwkomers tijdens onze projecten

co-creatiemethodieken 
textielupcycling vanuit diverse textielreststromen 
textielinnovatieve modellen
hergebruik van textielreststromen in de kunsten
circulair en duurzaam textiel
textiel in de kunsten
empowerment van nieuwkomers
talentontwikkeling
lokale en globale textielambachten
overdracht en borging van divers en stedelijk immaterieel erfgoed
kennisdelingsmethodieken
sociale en reguliere tewerkstelling van vluchtelingen in de brede cultuursector

competentie-ontwikkeling van nieuwkomers tijdens onze projecten

HISTORIEK

Ontstaan

DOEK werd in 2012 opgericht door social designer, kunstenaar en kostuumontwerper Lies Van Assche en ontstond uit een ambitie om een duurzame textielwerkplaats te ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s zoals solidair samenleven, stedelijkheid, identiteit, duurzaamheid, die haar reeds jarenlang beïnvloeden in haar werk. De oprichting van DOEK werd daarenboven gestimuleerd door de geboorte van haar kind en de urgente wens om Theresia te zien opgroeien in een omgeving waar superdiversiteit gezien wordt als een rijkdom in plaats van een probleem. Deze overtuiging wil ze implementeren als een gemeenschappelijk goed door het ontwikkelen van concepten en projecten met een sociale insteek en met een artistieke finaliteit waarin textiel de rode draad vormt.

En zo ontstond DOEK.

Naam

​De naam DOEK werd in 2012
gekozen omdat het staat voor: ​

DOEK, een stuk textiel Textiel

Textiel een tactiel levend materiaal dat kan functioneren als kunstobject, als beschermer van het lichaam, als uiting van identiteit, als middel tot expressie, als communicatiemiddel, ….

DOEK, een theaterdoek

Een gesloten theaterdoek waarachter verhalen zitten die nog niet zichtbaar zijn, die nog verteld moeten worden.

DOEK, een leeg canvas

Een canvas dat de mogelijkheid in zich draagt om een kunstwerk te worden.

Tijdlijn

2012

DOEK ontstaat op initiatief van Lies Van Assche in oktober 2012 onder de vleugels van Kopspel vzw. Als een sociaal-artistiek tewerkstellingsproject werkt DOEK met nieuwkomers en jongeren uit het deeltijds onderwijs. Via opdrachten vanuit de culturele, creatieve en erfgoedsector wordt hen werkervaring op niveau geboden.

2013

In 2013 groeit vanuit DOEK het textiel- ambachtenproject Knooppunt. Dit project werkt met nieuwkomers en verlegt de focus naar textiel in een breder cultureel kader en de uitwisseling van kennis en technieken.

Nieuwkomers brengen vanuit hun diverse thuislanden waardevolle ambachten mee, die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Knooppunt borduurt verder op hun talent en laat hun bijzondere handwerktechnieken aanknopen bij de rijke traditie van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Het ontwikkelt formats voor het duurzaam doorgeven van deze traditionele ambachten. Het zet artistieke dialogen en samenwerkingen op met ontwerpers of kunstenaars waarbij de kwaliteit van de ontmoeting in de uitwisseling van dit immaterieel erfgoed centraal staat.

2015

In 2015 krijgt Knooppunteen projecttoelage van de Vlaamse overheid (participatieproject van kansengroepen) en een toelage van de federale overheid (impulsfonds voor migrantenbeleid) naast een toelage vanuit de cultuurantenne Borgerhout. Door zijn verfrissende en vernieuwende aanpak genereert Knooppunt heel veel positieve aandacht van verschillende sectoren, organisaties, beleidsmakers, sociaal en cultureel werkers, deelnemers en pers.

Datzelfde jaar start DOEK praktisch experimenteel onderzoek naar upcycling. Dit resulteert in verschillende nieuwe projecten zoals Texup en samenwerkingen zoals Stadslab 2050.

2016

DOEK slaat zijn vleugels uit en verlaat Kopspel vzw. Door de vele kansen en mogelijkheden die DOEK ondertussen krijgt, groeit de behoefte om naar buiten te treden als een zelfstandige organisatie met een eigen vernieuwende invalshoek. Om de werking van DOEKstructureel te verankeren, is DOEK vanaf 2016 operationeel in een eigen vzw.

2017

Tot 2016 isDOEK gevestigd in de Brede School in Borgerhout. Dit oud schoolgebouw is de thuisbasis van verschillende organisaties die vluchtelingenen migranten ondersteunen door het aanbieden van lessen Nederlands, de creatie van sociale werkgelegenheid en sociaal-culturele activiteiten. DOEK initieert en organiseert een aantal concepten en projecten waarin de basisbeginselen van de organisatie – co-working, co-creatie en talentontwikkeling concreet vorm krijgen. Verschillende projecten zagen het levenslicht.

Processen

Textiel staat bij DOEK als materiaal an sich centraal, als een venster naar anderen. Textiel in al zijn vormen speelt immers een rol in ieders leven, want iedereen heeft een connectie met textiel. Zo is er een connectie met duurzaamheid, identiteit en emotionele waarden.Textiel leeft en schrijft een geschiedenis van sporen. Verhalen zijn ook de ideale manier om contact te maken, mensen te raken, en de samenhorigheid te vergroten. Verhalen raken ons en geven betekenis. Vanuit deze gedachte werken we rond een aantal methodes en processen. Elk project en elke actie bij DOEK ontstaat steeds vanuit een ontmoeting. In deze ontmoeting streven we steeds naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid, twee waarden die fundamenteel zijn in alles wat we doen.

Co-creatie

DOEK zet aan tot connectie en co-creatie in de community maar ontwikkelt ook co-creatieprojecten buiten de community met mensen van de community.
Tijdens co-creatieprojecten wordt er ingezet op actieve participatie en hands-on projecten. We hanteren een inclusief beginsel en geloven dat er door gelijkwaardig co-creëren een rijker proces, meer inzicht en een beter artistiek resultaat kan ontstaan.

TRANSVERSAAL

Deze co-creatieprocessen slaan niet enkel een brug tussen diverse talenten, maar zetten ook aan tot transversale kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines, sectoren, gemeenschappen en organisaties.
DOEK wil zich in de toekomst verder ontwikkelen als een soort motor en bemiddelaar in het transversaal denken en handelen.

KENNISDELING

De basis in alles wat we doen start met een ontmoeting. Superdivers textieltalent brengen we samen om in eerste instantie kennis, vaardigheden en verhalen te delen. Lies Van Assche ontwikkelde hiervoor een methodiek, de ontmoetingsateliers, die we op verschillende plekken in Vlaanderen implementeren.
We brengen vanuit verschillende thema’s, onderwerpen en vragen; kunstenaars, designers, makers, ambachtslui en onderzoekers samen. Deze wederzijdse kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe artistieke, social-design of innovatieve concepten. Ook hier oefenen nieuwkomers Nederlandse taal en breiden ze hun sociaal en professioneel netwerk uit.

RESIDENTIE

DOEK stimuleert divers talent, ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers, door een residentie aan te bieden om te experimenteren, te reflecteren en te groeien en zo ook deelgenoot te worden van de community.

TEXTIEL TALENTONTWIKKELING

We willen nieuwkomers met textieltalent connecteren met het uitgebreid netwerk van DOEK en projectmatige werkervaring op niveau aanbieden in het brede cultuurlandschap (podiumkunsten / TV / film / erfgoed / mode / design / kunst). Door deze werkervaringen kunnen ze verder bouwen aan een professioneel portfolio, nieuwe competenties ontdekken en ontwikkelen, krijgen ze kansen om kennis van de Nederlandse taal aan te scherpen en hun sociaal en professioneel netwerk uit te breiden.
DOEK wil onderzoeken hoe we onze rol als coach en stimulator voor superdivers talent in de kunsten nog beter kunnen opnemen.
De komende 2 jaar verkennen we hoe we deze ambitie samen met andere partners (stampmedia, vdab, ocmw, ivoc) binnen en buiten de sector structureel kunnen uitwerken.

CO-WORKING

DOEK beheert een kleine co-working space voor textiel in de Feniks te Mortsel. Ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en organisaties kunnen er tijdelijk professionele machines en een werkplek reserveren om eigen (duurzame) projecten te realiseren en/of workshops te geven.