Collective Wisdom Sessions (CWS)

Lies Van Assche ontwikkelde bij DOEK de experimentele methodiek Collective Wisdom Sessions (CWS). CWS is een vorm van een open, gedeeld artistiek proces: een co-creatie. Aan de hand van  artistieke vraagstellingen stellen we een meerstemmige groep individuen uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden samen, die eenzelfde onderwerp vanuit een andere invalshoek benaderen. Vaak zijn deze partijen zich niet bewust van het feit dat hun kennis elkaar aanvult. Deze bewustmaking maakt deel uit van de eerste stap binnen het project. Centraal staat gelijkwaardige wederkerigheid.

Het onderwerp van de dialoog wordt aangestuurd door een aanstoker: een persoon of duo, die de nood voelt om over een thema een meerstemmige groep samen te brengen. Collectieve Wisdom Sessions zijn expliciet géén expertentafels. Het doel? Geen consensus of afgerond verhaal, wel een opening in gesprekken waarin kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Aan de hand van bepaalde gespreksmethodieken, zoals Deep Democracy, zorgt een moderator voor een veilige en dynamische omgeving waarin gedeeld kan worden.
Vanuit collectief denken, doen en praten (co-productie) komen de groepen tot nieuwe collectieve wijsheid. Wederzijdse kruisbestuiving tussen alle deelnemers zal leiden tot nieuwe inzichten en vormt uiteindelijk  de voedingsbodem voor nieuwe projecten, gericht op maatschappelijke transitie. De Collective Wisdom Sessions bevinden zich op de snijlijn tussen kunst, onderzoek en filosofie.
Er vonden reeds Collective Wisdom Sessions plaats rond passementerie, verven met planten, ‘Social Washing,’ duurzaam kostuumontwerp, gemis en Afrikaans textielerfgoed. 

De werkvorm werd vastgelegddoor Lies Van Assche vanuit meerdere invalshoeken: de nood de leden van een community vanzowel makers als denkers als dragers te verbinden, haar artistieke praktijk rond veilige ruimtes creëren en de vaststelling dat er op vele plekken bijna uitsluitend aandacht is voor ‘experts,’ een begrip dat wordt opgevat in de nauwe zin van het woord, als mensen met academische expertise. Door haar werk kwam Lies in contact met heel wat experts die echter zelden dit ‘label’ krijgen of zichzelf geven. Binnen ontmoetingsateliers (LINK) krijgen die experts een ruimte om hun eigen expertise of ‘meesterschap’ te demonstreren. Naast deze publieke ruimtes, vond Lies het echter belangrijk om met de DOEKcommunity rond vragen te werken die leven binnen de community en daarbij ook andere stemmen te betrekken. Zo ontstond het idee van Collective Wisdom Sessions, geïnspireerd op een boeddhistische parabel over een groep blinde mannen en een olifant, met als onderliggende filosofische boodschap dat wanneer je mét meer ‘ziet’ of denkt, je ook daadwerkelijk meer ziet en ontdekt. 

Via Collective Wisdom Sessions wil Lies een gespreksmethodiek vormgeven om nieuwe wijsheid te ontdekken door met een meerstemmige groep rond een vraagstelling samen te zitten. Door in de methodiek te focussen op gelijkwaardigheid en wederkerigheid kaart Lies aan hoe dominante discoursen zich ontwikkelen en genormaliseerd worden. Er is ruimte voor ieders expertise, die verschillende vormen kan aannemen. Binnen iedere sessie is er een moderator, wiens voornaamste taak het is deze erkenning te voeden en beschermen, door iedereen ruimte te geven en geen stemmen te begunstigen. Wijsheid en kennis kunnen voortvloeien uit ervaring, uit studies of ontmoetingen. Op deze notie werd de methodiek gebouwd. In traditionele ‘debatten’ of expertenpanels is voor deze diverse soorten expertise zelden ruimte. Met Collective Wisdom Sessions wilt Lies Van Assche daarom op zoek gaan naar manieren om een meerstemmige groep aan het woord te laten, zonder daarbij te moeten bewegen naar een consensus. Er ontstaat ruimte, tijd en context voor belangrijke gesprekken, zonder dat die naar een vorm van output moeten leiden.